Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1140/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-11-26

Przez 'działalność gospodarczą' w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31/ należy rozumieć działalność o jakiej mowa w ustawie o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/.

III SA 939/91 - Wyrok NSA z 1991-11-15

1. Podatek obrotowy nie jest - w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzonych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego p...

SA/Wr 1025/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-10-29

skargę Jerzego K. na decyzję Wojewody L-kiego w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

III SA 395/91 - Wyrok NSA z 1991-06-21

Skarga Marka M. na decyzję Izby Skarbowej w P.T. w przedmiocie odmowy przyznania ulgi podatkowej z tytułu inwestycji i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w T.M., a także

SA/Kr 1512/91 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1991-12-19

Podjęcie przez radę gminy, z pominięciem obowiązkowego uprzednio przedłożenia projektu uchwały do zaopiniowania związkom zawodowym, w myśl art. 19 ustawy o związkach zawodowych, stanowi rażące naruszenie prawa, powodujące nieważność uchwały.

SA/Wr 1164/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-02-06

skargę Rady Miejskiej w G. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L-kiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w G.

II SA 693/91 - Wyrok NSA z 1991-10-29

skargę Witolda R. na decyzję Prezesa Agencji do Spraw Inwestycji Zagranicznych w przedmiocie stwierdzenia nieważności zezwolenia na przeniesienie udziałów.

II SA 205/91 - Wyrok NSA z 1991-03-27

Skarga Kazimierza R. na decyzję Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie apteki i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także
1   Następne >   3