Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony

III SA 1574/96 - Wyrok NSA z 1998-05-13

Warunkiem zastosowania przepisu art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ jest, aby sprzedany przedmiot w momencie transakcji był składnikiem majątku związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. W sprawie niniejszej należy uznać za zasadne twierdzenie skarżącej, że warunku tego nie spełnia dokonana przez nią sprzedaż samochodu osobowego. Pojazd ten był wprawdzie wniesiony jako jej wkład do spółki cywilnej, zosta...

I SA/Po 706/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie opłaty skarbowej

SA/Rz 203/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-05-12

1. Skoro spółka w zawartej z prezesem zarządu spółki jako właścicielem nieruchomości umowie najmu przyjęła na siebie obowiązek doprowadzenia pomieszczeń do stanu wymaganego - według jej oceny - dla zaspokajania jej potrzeb tj. zapewnienia odpowiednich warunków pracy zarządu, to oczywiście mogła na siebie takie zobowiązanie w umowie najmu przyjąć, niemniej jednak ocena skutków takiego zobowiązania w umowie cywilnoprawnej dla zakresu zobowiązania podatkowego spółki musi być dokonana w ramach przep...

I SA/Gd 1609/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego za 1991 r.

I SA/Po 345/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-09-10

Przepis art. 194 kodeksu handlowego określa sposób reprezentacji spółki, lecz nie wyklucza możliwości doręczenia pism zgodnie z art. 45 Kpa.

I SA/Gd 84/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-12-04

W przypadku dokonania zmiany formy prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub spółkę prawa handlowego powstaje nowy podmiot gospodarczy będący podmiotem VAT, a dotychczasowy podmiot i jego działalność ulegają likwidacji.

I SA/Gd 527/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-20

1. Zaniechanie inwestycji - w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ - dotyczy także rezygnacji z inwestycji już na etapie wstępnych prac badawczych, dotyczących konkretnego obiektu. O ile zaś inwestycja byłaby kontynuowana, to wartość opinii zwiększałaby wartość początkową środka trwałego.~2. Bezsprzecznie telefon komórkowy był zdatny do przewidywanego z jego przeznaczeniem użytkowania jedynie z ...

IV SA 1661/96 - Wyrok NSA z 1998-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie ochrony przed hałasem i wibracjami

I SA 1127/97 - Wyrok NSA z 1998-02-10

1. Art. 60 ust. 1 ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym /Dz.U. nr 105 poz. 452 ze zm./ odnosi się do przypadków 'naruszenia wymagań dotyczących warunków wytwarzania i przechowywania środków farmaceutycznych oraz materiałów medycznych' i ma zastosowanie do leków gotowych, a nie do leków recepturowych.~2. Zgodnie z art. 65 powołanej ustawy, w postępowaniu przed organami Państwowego Nadzoru Farmace...
1   Następne >   +2   +5   7