Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony

I SA/Kr 2312/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-01-25

Istnienie sprzeczności poszczególnych składników działalności gospodarczej podatnika, jaką wykazała analiza podatkowej księgi przychodów i rozchodów, stanowi jedno z ustaleń faktycznych, które samo przez się nie świadczy o nierzetelności tej księgi. Na skutek zwłaszcza zmian ustrojowych nieprawdziwym jest już założenie, jakoby każda działalność musiała być dochodowa.

III SA 1371/01 - Wyrok NSA z 2001-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia dewizowego na prowadzenie działalności kantorowej

I SA/Łd 600/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 1032/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu pracy w B. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

II SA 2667/00 - Wyrok NSA z 2001-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II SA/Gd 710/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta U. w przedmiocie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta U. miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz stałego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA 636/00 - Wyrok NSA z 2001-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów (...) w przedmiocie uchylenia decyzji o nadaniu numeru identyfikacyjnego

II SA/Gd 282/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-02-22

Termin wskazany w art. 25 ust. 2 ustawy o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób /Dz.U. nr 141 poz. 942 ze zm./ jest terminem prawa materialnego, co powoduje, że nie może on być przywrócony oraz że nie mają prawnego znaczenia okoliczności, które spowodowały uchybienie terminu.~Materialnoprawny charakter wskazanego terminu wynika z tego, że jego upływ powoduje wygaśnięcie uprawnienia do ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zarobkowego pr...

SA/Sz 734/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-12-05

1. Instytucja kultury jako osoba prawna jest odrębnym w stosunku do gminy podmiotem prawa, z własnym majątkiem, środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami, samodzielnie gospodarującą w ramach posiadanych środków.~2. Uchwała o powołaniu Biblioteki Gminnej nie należy do uchwał wymienionych w art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. nr 85 poz. 428 ze zm./, do badania których, jako organ nadzoru, uprawnione jest regionalna izba obrachunkowa.

I SA/Wr 932/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w J.-G. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r.
1   Następne >   +2   +5   7