Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol

II FSK 1315/10 - Wyrok NSA z 2011-07-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

VI SA/Wa 2009/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie opinii w sprawie wniosku dotyczącego udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

II SA/Po 998/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

III SAB/Wr 35/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o O. w przedmiocie niedokonania zmiany wpisu w ewidencji producentów

II GSK 90/10 - Wyrok NSA z 2011-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Po 176/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie zmiany akt weryfikacyjnych w punkcie gier na automatach o niskich wygranych

II GSK 871/10 - Wyrok NSA z 2011-09-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

II GSK 1092/10 - Wyrok NSA z 2011-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu dostosowania lokalu apteki do obowiązujących wymogów

IV SA/Po 170/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Bd 131/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-04-12

Sprawa ze skargi Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ś. na zarządzenie Prezydenta Miasta B. w przedmiocie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
1   Następne >   +2   +5   7