Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Rz 12/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie stwierdzenia niezgodności dokumentów

III SAB/Lu 76/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie dokonania zmiany w części graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków

II SA/Rz 278/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-02-22

Sprawa ze skargi A. K. na czynność Starosty R. w przedmiocie odmowy udostępnienia do wglądu oraz ewentualnego wydania odpisów z operatu geodezyjnego

III SAB/Lu 74/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie nadania klauzuli dokumentom geodezyjnym

I OW 62/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku S. F. o zmianę klasyfikacji gruntu części działki nr [...], położonej w gminie K.

III SA/Lu 207/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi syndyka masy upadłości(...) Sp. z o.o. z siedzibą w L. na czynność materialno - techniczną Starosty w przedmiocie naliczenia opłaty za uzgodnienie usytuowania w terenie instalacji kanalizacji sanitarnej

III SAB/Kr 33/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty B w sprawie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków I. zobowiązuje Starostę B do wydania rozstrzygnięcia w sprawie z wniosku B. B. w terminie 1 miesiąca od dnia zwrotu akt administracyjnych, II. stwierdza, że bezczynność Starosty B miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Starosty B na rzecz skarżącego kwotę 340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

IV SA/Wa 813/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-29

Sprawa ze skargi M. P. i R. P. wspólników spółki cywilnej Usługi G. na zarządzenie Starosty L. w przedmiocie: cen za wydawanie kopii map i innych dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

IV SAB/Wa 32/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie sporządzenia mapy do celów projektowych

II SA/Op 363/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-18

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w C. na czynności Starosty Namysłowskiego w przedmiocie opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
1   Następne >   +2   +5   +10   18