Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Sz 1638/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-05-07

Czynnikiem wyznaczającym cenę 1 m2 gruntu otrzymanego w wieczyste użytkowanie jest w myśl art. 26 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ cena tego gruntu /działki/ ustalona stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnie 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /t.j. Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./, a więc cena stanowiąca podstawę do określenia w umowie o oddaniu gruntu w wieczyste ...

I SA/Gd 372/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-01-20

Sprzedaż nieruchomości nabytej uprzednio w trybie art. 24 ust. 4 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./ przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 10 procentowym zryczałtowanym po...

FPK 2/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-08-30

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława Czerwińskiego, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Stanisława O. od decyzji Wójta Gminy B. w przedmiocie odmowy zwolnienia z podatku rolnego gruntów nabytych w drodze kupna po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 1999 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w O. zgłoszonego na podstawie art. 22 ust....

FPK 10/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-10-20

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem S. Trautsolta, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z odwołania Zdzisława S. od decyzji Wójta Gminy W. w przedmiocie odmowy zwolnienia od podatku rolnego, po rozpoznaniu w dniu 20 października 1997 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy ...

FPK 1/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-03-25

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem W. Czerwińskiego, prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z odwołania Leszka Ch. od decyzji Wójta Gminy G.I. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 1997 r., po rozpoznaniu w dniu 25 marca 1998 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 ...

FPK 11/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-10-20

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem S. Trautsolta, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z odwołania Mirosława Cz. i Henryka S. od decyzji Wójta Gminy W. w przedmiocie odmowy zwolnienia od podatku rolnego gruntów wydzierżawionych przed 1 stycznia 1997 r. od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na okres 10 lat, po rozpoznaniu w dniu 20 października 1997 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu ...

I SA/Lu 763/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zarzutu do opisu i oszacowania wartości nieruchomości uchyla zaskarżone postanowienie.