Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 788/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Zielonej Górze w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące od lipca do września 2013 r.

I SA/Gd 2194/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-09-11

Przepis art. 37 ust. 1 pkt 3 lit. 'a' ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ ma zastosowanie również do powstałych na podstawie art. 14 ustawy o gospodarce komunalnej /Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43 ze zm./ jednoosobowych spółek gminy.

SA/Ka 815/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1992-01-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 2 uchwały nr XVIII/102/91 Rady Miejskiej w C.

I SA/Wr 3029/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy S. z 15 października 1998 r. (...) w przedmiocie ustalenia opłat cmentarnych

I SA/Gd 1329/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-11-10

Jedynymi faktycznymi odbiorcami energii oraz podmiotami czerpiącymi z niej korzyści byli najemcy, stąd dopuszczalne było refakturowanie należności za nią według stawek podatku od towarów i usług stosowanych przez 'dostawców' energii w fakturach wystawionych na skarżącą.~Natomiast podatki i opłaty z tytułu własności i użytkowania wieczystego są niezależne od tego, czy nieruchomości były wynajmowane czy pozostawały niewykorzystane.~Zatem refundacja wydatków ściśle związanych z przedmiotem najmu, j...

II SA/Wr 2716/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-04-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z 26 października 2000 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miejskiej w S. z 28 września 2000 r. (...) w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego /aportu/ do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego /aportu/ do Zakładu E. i O. M. Sp. z o.o. w S. P.

III SA 3159/01 - Wyrok NSA z 2002-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zezwolenia na nabycie akcji

I SA/Gd 1977/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w G. z 23 września 1999 r. (...) w przedmiocie unieważnienia przewidzianych w budżecie wydatków
1   Następne >   +2   +5   8