Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3694/18 - Wyrok NSA z 2021-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Wr 501/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zgodności z ustaleniami miejscowego proponowanego podziału działki

II SA/Wr 399/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości gruntowej oraz lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich

II SAB/Wr 26/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-07-15

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Gl 1225/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Pyskowicach w przedmiocie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Sz 1091/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz procedury wynajmowania i użyczania tych obiektów

II SA/Gl 883/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 75/19 - Wyrok NSA z 2021-12-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 1940/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wyjaśnienia treści orzeczenia

I SA/Wa 66/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 31 grudnia 1993 r. prawa użytkowania wieczystego
1   Następne >   2