Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Go 736/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy I.

II SA/Gl 302/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chorzowie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 1 ust. 3 i § 1 ust. 5 załącznika nr

I OSK 298/14 - Wyrok NSA z 2014-06-17

Skargi kasacyjne B.E., Z.W., A.B., A.J. i J.G. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Rzecznika Praw Obywatelskich, B.E., M.K., Z.W., M.J., A.J., J.G., A.B. i R.J. na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XXIX/615/2011 w przedmiocie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy

II SA/Kr 1184/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

I OSK 273/05 - Wyrok NSA z 2005-07-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy W.-U. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym uchyla zaskarżony wyrok i umarza postępowanie przed sądem I instancji.

I OSK 142/05 - Wyrok NSA z 2005-09-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Miasta i Gminy Z. w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

I OSK 68/05 - Wyrok NSA z 2005-10-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w O. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne

OSK 1358/04 - Wyrok NSA z 2005-03-18

Skarga kasacyjna na uchwałę (...) Rady Miasta S. w przedmiocie zmiany uchwały (...) Rady Miasta S. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

II SA/Kr 1183/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kraków

II SA/Op 548/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami
1   Następne >   +2   +5   9