Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Ol 1170/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-18

Sprawa ze skargi J. H. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w sprawie o sygn. akt '[...]' I. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywnę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych); II. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego J. H. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SO/Kr 21/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-16

Wniosek J.W. i W.W. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy znak: [...] w dniu 16 grudnia 2010 r.

II SA/Gd 756/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-27

Sprawa ze skargi H. B. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego z powodu bezczynności po wyroku WSA w Gdańsku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SO/Kr 38/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-29

Wniosek G. M. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Z. w związku z nieprzekazaniem Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie skargi G. M. w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działkach nr ewid. [...], [...] obr. [...] w Z.

II SO/Łd 13/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-21

Wniosek B. K. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ł. w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi

II SA/Łd 83/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-19

Sprawa ze skargi S. M. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w B. za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 29/13 w przedmiocie legalności budowy i użytkowania budynku mieszkalnego i gospodarczego

II OSK 100/05 - Wyrok NSA z 2005-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu

II SA/Gd 344/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-05-13

Sprawa ze skargi G. B. i A. B. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego z powodu niewykonania wyroku sądu w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SO/Kr 14/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-23

Wniosek Z. B. o wymierzenie grzywny [...] Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. za nieprzekazanie skargi

VII SA/Wa 2165/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   +2   +5   +10   24