Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Wr 2/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-03

Wniosek A.O. o wymierzenie grzywny Wojewodzie D. za nieprzekazanie akt sprawy do sądu

III SAB/Wr 164/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-08

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

II SO/Ol 1/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-04-09

Wniosek D. J. o wymierzenie Wojewodzie '[...]' grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a za nieprzekazanie skargi na postanowienie Wojewody '[...]' z dnia '[...]' r. nr '[...]'

VII SO/Wa 12/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-10-12

Wniosek [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

IV SO/Wr 63/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-01-26

Wniosek Y. T. o wymierzenie grzywny Wojewodzie D. za nieprzekazanie skargi