Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 103/17 - Postanowienie NSA z 2019-04-02

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OSK 1719/16 - Postanowienie NSA z 2019-03-07

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1183/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu Skarbu Państwa - Prezydenta W. od decyzji SKO w W. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podziału części nieruchomości

I OZ 532/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości