Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SO/Wr 8/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-29

Wniosek Wojewody Dolnośląskiego o wymierzenie Radzie Gminy Stoszowice grzywny za nieterminowe przekazanie skargi

IV SA/Po 950/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-28

Wniosek w przedmiocie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu

IV SA/Wa 1666/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

II SA/Łd 645/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-05

Wniosek w przedmiocie zasad i trybu korzystania z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz opłat za wodę na terenie Gminy O.

IV SA/Wa 1585/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi J. O. na pismo Przewodniczącego Rady Gminy R. w przedmiocie niepodjęcia uchwały

II SA/Łd 737/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie ustalenia zasad finansowania budowy kanalizacji sanitarnej

II SA/Go 778/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-10

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

IV SO/Wa 56/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-03

Wniosek T. i Z.G. o wymierzenie Radzie Dzielnicy [...] W. grzywny za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

II SA/Kr 680/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wierzchosławice w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej punktem H załącznika do uchwały od słów: 'Zgodnie z ustawą z dnia' do słów 'w niniejszej deklaracji'.

II SA/Kr 653/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
1   Następne >   +2   +5   10