Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gl 349/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sprostować oczywistą omyłkę w sentencji wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/ Gl 349/15 poprzez: zastąpienie w pkt 1 tego wyroku określenia 'w punkcie

II OZ 480/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia ...

IV SA/Wa 672/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-23

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1000/14 - Postanowienie NSA z 2015-07-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw A., B., K. w Gminie Z.

IV SA/Wa 1027/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady W. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 2102/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-28

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

II OSK 2909/13 - Postanowienie NSA z 2015-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2406/14 - Postanowienie NSA z 2015-07-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Wr 218/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J.G. w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie systemu wodociągowego

II OZ 667/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Żórawina nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie linii elektroenergetycznej 400 kV [....
1   Następne >   2