Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 1222/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 499/11 - Wyrok NSA z 2012-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

II GSK 1211/11 - Wyrok NSA z 2012-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywien nałożonych mandatami karnymi i kredytowymi

II SAB/Wa 209/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia dokumentów

I OSK 2275/11 - Wyrok NSA z 2012-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

I SA/Wa 1248/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 837/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 831/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 608/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie wydania z naruszeniem prawa decyzji komunalizacyjnej

I OZ 495/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   8