Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 235/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

II SA/Sz 1140/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-02-21

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 457/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 2323/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 916/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym przyznanie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 353/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 1658/10 - Wyrok NSA z 2011-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Po 925/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-01

skarg S. D. i D. D. na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 2080/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-20

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1173/09 - Postanowienie NSA z 2011-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Jeleniej Górze w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji w sprawie odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   14