Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1003/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-25

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności czasowej do nieruchomości warszawskiej postana...

I OZ 1085/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Słupsku nr [...] w prze...

I SA/Wa 1233/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości [...]

I SA/Wa 620/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I SA/Wa 216/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 216/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Sz 559/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 938/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Wr 261/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2142/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   15