Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 926/18 - Wyrok NSA z 2019-12-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 2 (drugim).

I SA/Wa 2289/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SA/Wa 1428/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy