Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I OSK 1354/18 - Wyrok NSA z 2020-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Łd 300/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku dotyczącego aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

II SA/Op 13/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-05

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Kluczborku na zarządzenie Burmistrza Namysłowa w przedmiocie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Kr 508/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XIX/157/2008 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiote...

II SA/Op 459/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie powierzenia prezydentowi miasta uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i znajdujących się na nich urządzeń stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Go 179/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1968/18 - Wyrok NSA z 2020-02-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Nr [...] Rady Miasta [...] w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej [...] oraz określania warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych

I OSK 1278/20 - Wyrok NSA z 2020-11-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w G. w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej nieważności decyzji o przejęciu na własność gminy nieruchomości gruntowej

I OSK 1279/20 - Wyrok NSA z 2020-11-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w G. w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej nieważności decyzji o przejęciu na własność gminy nieruchomości gruntowej

I OSK 1970/19 - Wyrok NSA z 2020-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   +2   4