Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 726/12 - Wyrok NSA z 2013-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 2239/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi F. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 446/09