Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 2194/11 - Postanowienie NSA z 2013-06-07

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jan Bała po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku NSA sygn. akt II GSK 2194/11

VI SA/Wa 1430/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie skreślenia z listy biegłych rewidentów

VI SA/Wa 2089/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 2176/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na stanowisko Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

VI SA/Wa 997/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację rzecznikowską

VI SA/Wa 2572/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-08

Sprawa ze skargi R. S. na pismo Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w B. w przedmiocie wpisu na listę ekspertów przyrodniczych ornitologów

VI SA/Wa 555/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania