Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1344/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-31

Skarga na K. J. na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1383/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opróżnienia i przekazania w stanie wolnym lokalu mieszkalnego

I OSK 311/15 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 254/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej prawo do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I OZ 303/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie wydania aktu w sprawie wycofania tytułu wykonawczego z Urzędu Skarbowego

I OZ 226/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. J. na niewykonanie przez Komendanta Głównego Policji wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1978/13

I OSK 1201/14 - Postanowienie NSA z 2016-03-11

Wniosek w przedmiocie zwrotu kwoty wypłaconej tytułem równoważnika pieniężnego za brak l...

II SA/Wa 689/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Wa 605/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 585/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 827/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w sentencji postanowienia tegoż Sądu , sygn. akt III SA/Kr 827/15 o odrzuceniu skargi K.J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1032/08
1   Następne >   +2   6