Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6269 Inne o symbolu podstawowym 626 X

II SA/Wa 2203/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia nazwy ulic

II SA/Wa 366/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

II SA/Wa 1/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-28

Sprawa ze skargi K. W. na niewykonanie przez Radę Gminy [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 338/12 1) wymierza Radzie Gminy [...] grzywnę w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych); 2) stwierdza, że bezczynność Rady Gminy [...] miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza od Rady Gminy [...] na rzecz skarżącego K. W. kwotę 200 (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II OSK 2803/12 - Wyrok NSA z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowem w przedmiocie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu