Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SAB/Wa 278/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosków

I OSK 2528/15 - Wyrok NSA z 2016-01-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi E. K. na zarządzenie Prezydenta Miasta R. nr [...] w przedmiocie udostępnienia miejsc pod groby na cmentarzu

I OZ 489/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi P. K. na czynność Prezydenta Miasta Poznania nr [...] w przedmiocie należności pieniężnej przysługującej członkom komisji wyborczej

I OZ 1866/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zwrotu uiszczonego wpisu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Poznania w przedmiocie udzielenia informacji

IV SO/Wa 47/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-05

Wniosek M. M. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W. w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) w związku z nieprzekazaniem skargi do sądu administracyjnego w ustawowym terminie

III SAB/Kr 58/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w sprawie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym I. stwierdza, że Prezydent Miasta dopuścił się bezczynności, II. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta do rozpatrzenia sprawy wszczętej z wniosku skarżącego , IV. przyznaje od Prezydenta Miasta na rzecz skarżącego sumę pieniężną w kwocie 1000 (tysiąc) złotych, V. zasądza od...