Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VI SO/Wa 19/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w związku z wnioskiem N. o wymierzenie Prezydentowi W. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VI SAB/Wa 45/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Dzielnicy [...] W. w przedmiocie zwrotu kucji gwarancyjnej służącej z tytułu najmu lokalu

II SA/Sz 905/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-09-15

Wniosek P. J. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta

I OW 56/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie załatwienia wniosku M. i E. M. dot. działalności Polskiego Związku [...] w G.

IV SAB/Wa 167/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wydania zaświadczenia

I OZ 860/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T.G. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy

II SA/Ol 848/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-10-17

Sprawa ze skargi M.K. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie rozliczenia należności za wodę i ścieki

IV SA/Po 764/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-13

Sprawa ze skargi J.C. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie wypowiedzenia umowy najmu

I OW 17/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-18

Wniosek w przedmiocie wydania pisma procesowego

I OSK 2290/12 - Wyrok NSA z 2014-04-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej uchyla zaskarżony wyrok i uznaje, że P. P. przysługuje uprawnienie wynikające z § 35 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia15 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328 ze zm.) do wystawienia mu legit...
1   Następne >   +2   +5   +10   12