Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 633/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta G. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Kr 1400/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-11

Skarga S. T. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie czynności meldunkowych

II OZ 470/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie niewydania dokumentu o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

III SA/Łd 471/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-11

Sprawa ze skargi M. D. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta [...] grzywny za niewykonanie punktu 2 wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygnaturze III SA/Łd 1155/11