Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 2044/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Przemyślu z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 1920/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OZ 1919/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Kr 847/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postepowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Rz 1770/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-05

Skarga na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpoznania odwołania

I OSK 807/15 - Wyrok NSA z 2017-02-28

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 1865/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej sprostować z urzędu błąd pisarski w pkt 1 sentencji wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1865/16 w ten sposób, że zamiast numeru decyzji '[...]' wpisać prawidłowy numer '[...]'.

II SA/Kr 560/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania nieruchomości

II SA/Kr 1341/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji

I OW 164/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku A. J. w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   15