Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OW 71/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-04

Wniosek w przedmiocie wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Ł. w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu

II SAB/Rz 90/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w sprawę podziału nieruchomości I. zobowiązuje Starostę Powiatu [...] do załatwienia wniosku K. Ś. w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt sprawy organowi; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala wniosek skarżącej o wymierzenie grzywny; IV. zasądza od Starosty Powiatu [...] na rzecz skarżącej K. Ś. kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowa...

I OW 142/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-26

Wniosek R.P. o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię postanowienia NSA sygn. akt I OW 142/13 o oddaleniu wniosku R.P. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy [..]a Starostą Powiatu [..]w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku dotyczącego wydzielenia części nieruchomości

I OW 65/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o wydanie decyzji dotyczącej wygaszenia trwałego zarządu do nieruchomości Skarbu Państwa

I OW 85/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w odniesieniu do działek w obrębie [...] gm. K., objętych wnioskiem z dnia [...] listopada 2013, znak [...]

II SAB/Rz 90/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-11-13

Skarga K. Ś. na bezczynność Starosty Powiatu [...] w sprawę podziału nieruchomości z urzędu -