Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 1570/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [....] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1154/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-30

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Monika Sawa po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J. G. na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania oddala sprzeciw.

I OSK 950/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi T.B. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Kr 1501/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1/ uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu l instancji; 21 w pozostałej części

II SAB/Sz 26/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

II SAB/Wr 32/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 2302/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 922/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Kr 543/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Bk 698/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości gruntowej
1   Następne >   2