Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1818/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W. W. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2062/05

II SA/Gl 6/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. w przedmiocie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w kwestii wniosku Stowarzyszenia 'A' w K. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania

I SA/Wa 503/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi R. J. na pismo Gminy Miasta P. w przedmiocie dostępu do drogi

I OSK 300/10 - Wyrok NSA z 2010-05-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Mniszkowie w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości

II SA/Gl 5/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. w przedmiocie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w kwestii wniosku Stowarzyszenia 'A' w K. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania

I OSK 1205/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-15

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budowni...

I SA/Wa 119/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi W. W. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2062/05

I SA/Wa 2131/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne

I SA/Wa 2131/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne

II SA/Wr 565/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krośnice w przedmiocie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Krośnice