Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 750/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi rzeki S.

II SA/Ke 79/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 776/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-15

Skarga A. K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Go 142/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 1623/07 - Wyrok NSA z 2008-02-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Ś. nr [...] z dnia [...] w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ś.

II SA/Kr 414/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Rz 210/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie nakazu usunięcia brzegosłonu

II SA/Gd 642/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania czynności związanych z rozpatrzeniem odwołania od decyzji o odmowie wznowienia postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego