Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 720/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 1641/05

VII SA/Wa 718/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zatwierdzenia zmian w umowie

I OZ 719/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu pism dotyczących finansowania indywidualnych projektów inwestycyjnych

I OSK 725/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Spółdzielni [...] w przedmiocie działania Ministra Infrastruktury

I OZ 130/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w prze...

I OZ 756/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości

VI SAB/Wa 22/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-10

Skarga J. N. na bezczynność Ministra Infrastruktury w zakresie rozpoznania pisma w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt VI SAB/Wa 22/09

I OZ 974/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S.O. na zawiadomienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] w przedmiocie sposobu załatwienia skargi

IV SA/Wa 1057/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie zwrotu wniosku