Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol 658 Bezczynność X

VII SAB/Wa 83/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie skontrolowania stanu technicznego obiektów budowlanych

II OSK 2590/12 - Wyrok NSA z 2013-03-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego rozbiórki pawilonu handlowo

VII SAB/Wa 84/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] I. umarza postępowanie sądowe w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do wydania aktu, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego [...] grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych, IV. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej [...] ...

II SAB/Kr 384/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w załatwieniu sprawy prowadzonej w postępowaniu znak: [...] I. stwierdza, że bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w O. grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); III. w pozostałym zakresie postępowanie sądowe umarza; IV. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. na rzec...

II SAB/Lu 467/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nie rozpoznania zażalenia

II SAB/Ol 113/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie robót budowlanych 1/ zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia akt; 2/ orzeka, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3/ nie wymierza organowi grzywny; 4/ zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżących A. P. i E. P. solidarnie kwotę 100 złotych (słownie: sto) tytułem zwrotu kosz...

II SAB/Wr 9/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie W. w przedmiocie samowolnej rozbudowy budynku gospodarczego.

II SAB/Kr 161/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. w sprawie wniosku o wznowienie postępowania I. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. na rzecz skarżących B.G. i J.G. kwotę 340 zł ( słownie: trzysta czterdzieści złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SAB/Wr 31/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie działania naprawczego w stosunku do obiektu budowlanego w postaci kotłowni gazowej

II SAB/Kr 311/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w sprawie samowoli budowlanej znak: [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   34