Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

II SAB/Ol 86/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu w udzieleniu informacji publicznej 1/ stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2/ orzeka o nie wymierzaniu organowi grzywny; 3/ umarza postępowanie sądowe w pozostałym zakresie; 4/ zasądza od Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu na rzecz skarżącego P. B. kwotę 357 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądow...

III SAB/Łd 11/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. polegającą na nierozpoznaniu odwołania od decyzji o skreśleniu z listy studentów 1. umarza postępowanie sądowoadministracyjne; 2. stwierdza, że bezczynność Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Ł. grzywnę w wysokości 4.000,- (czterech tysięcy) złotych. 4. przyznaje adwokatowi M.M., prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. A. 249...

II SAB/Go 40/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Wyższej Szkoły [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 602/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-03

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji Dyrektora Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu [...] w sprawie złożenia na raty opłat za powtarzanie studiów

II SAB/Kr 9/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wyższej Szkoły Ekonomicznej I. zobowiązuje Wyższą Szkołę Ekonomiczną do załatwienia wniosku strony skarżącej oku w terminie 14 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania administracyjnego; II. zasądza od Wyższej Szkoły Ekonomicznej na rzecz skarżącego Biuletynu Informacji Publicznej Spółki z ograniczoną odpowied...

IV SAB/Wr 116/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosków o wypłatę stypendium doktoranckiego

II SO/Bk 12/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-04-18

Zażalenie na bezczynność organu w zakresie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Wa 152/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rektora [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na postępowanie kanclerza uczelni

I OSK 554/14 - Wyrok NSA z 2014-06-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

II SO/Bk 12/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-28

Wniosek T. L. o uzupełnienie postanowienia co do zwrotu kosztów sądowych na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku T. L. o wymierzenie grzywny Rektorowi Wyższej Szkoły [...] w Ł. w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi na bezczynność organu w zakresie wniosku o udostępnienie informacji publicznej
1   Następne >   +2   5