Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Go 499/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia [...]

II SAB/Wa 120/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie udostępnienia kopii dokumentu z akt postępowania skargowego

IV SA/Wr 127/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika

IV SA/Wr 273/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika

II SO/Wa 15/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-12

Wniosek P. W. o wymierzenie grzywny Rektorowi [...] w W. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OSK 2568/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w zakresie rozpoznania skargi w przedmiocie działalności dyrektora szkoły

II SA/Wa 1075/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce

I OSK 1973/11 - Wyrok NSA z 2012-05-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej Gminy P. od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Gminy P. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia o odwołaniu ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w P.

I OSK 697/12 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy sporządzenia fotokopii z akt sprawy

II SA/Wa 556/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego
1   Następne >   +2   +5   9