Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 2254/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-31

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

I OSK 3131/12 - Wyrok NSA z 2014-07-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 176/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OSK 2375/12 - Postanowienie NSA z 2014-07-29

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OZ 551/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku z 17 kwietnia 2014 r., II SA/Bk 389/14 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego z [...] lutego 2014 r., nr [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

I SAB/Wa 167/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-01

Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 2811/12 - Postanowienie NSA z 2014-07-04

Wniosek Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o uzupełnienie wyroku NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1237/12 w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Generalnego Dyrekt...

II SA/Kr 632/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania

I SA/Wa 1682/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 930/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione
1   Następne >   +2   4