Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane X

I OSK 1361/12 - Wyrok NSA z 2014-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 1665/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [ ] w przedmiocie odmowy zwrotu działki

II SAB/Kr 302/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [....] w sprawie znak: [....] I. stwierdza, że bezczynność Wojewody [....] miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Wojewodzie [....] grzywnę w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych); III. w pozostałym zakresie postępowanie umarza; IV. zasądza od Wojewody [....] na rzecz skarżącej Z.P. kwotę 100,00 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. .

I OZ 233/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Ke 1066/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-14

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 3131/12 - Wyrok NSA z 2014-07-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 3082/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi J.R., G.K., A.S. i K. K. w przedmiocie wymierzenia Staroście Powiatu [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 389/12

I OW 14/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. K., R. D., J. W. i K. S. o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Warszawie

II SA/Kr 501/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-02

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu działki

I OSK 1047/13 - Wyrok NSA z 2014-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   5