Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 355/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

I OZ 700/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OZ 1233/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 841/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-01-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzoną opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I OZ 34/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

I OZ 37/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązku jego zwrotu

II SA/Bd 878/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-15

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Joanna Brzezińska po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu E. Z. na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

I SA/Wa 1463/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

III SA/Gd 724/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo

IV SA/Gl 820/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   2