Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Wr 8/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-29

Wniosek Wojewody Dolnośląskiego o wymierzenie Radzie Gminy Stoszowice grzywny za nieterminowe przekazanie skargi

II SA/Gl 6/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. w przedmiocie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w kwestii wniosku Stowarzyszenia 'A' w K. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania

II SA/Gl 5/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. w przedmiocie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w kwestii wniosku Stowarzyszenia 'A' w K. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania

II OZ 623/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łukta nr XXXV/192/2009 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukta postan...

II SA/Gd 914/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego

I OSK 1046/09 - Wyrok NSA z 2010-01-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

I OSK 1628/09 - Wyrok NSA z 2010-02-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Telatyn w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ż.

III SA/Gl 130/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie skargi organu nadzorczego na uchwałę rady gminy w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w jej § 2 ust. 1 pkt 3 i 4

II SA/Bk 308/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji oraz ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

II SA/Bk 364/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Cz. B. w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku
1   Następne >   2