Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 36/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Krakowie w sprawie z wniosku Z.B. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu

I OZ 1227/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

I OZ 1292/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 365/16 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 365/16 odrzucającego zażalenia Z. B.: - na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 365/1...

I OPP 120/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2305/12 ze skargi Stowarzyszenia [...] na wystąpienie pokontrolne Ministra Pracy i Polityki Społecznej , znak [...]

I OSK 2947/18 - Wyrok NSA z 2019-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Sz 860/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

III SA/Gd 510/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SA/Wa 1964/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SA/Wa 2572/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

IV SA/Wa 2699/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały