Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

I SA/Łd 1411/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 rok

SA/Bk 1025/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-12-19

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają określone w ustawie grunty gospodarstw rolnych; nie jest to podatek od działalności gospodarczej czy usługowej, nawet więc gdy Zakład Doświadczalny prowadzi działalność rolniczą to 'działalność' ta nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym.~Jednostki badawczo-rozwojowe, działające na podstawie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych /Dz.U. 1991 nr 44 poz. 194/, zwolnione są od podatku rolnego.

II FZ 662/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr (...) w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2002 r.

III SA/Wa 2017/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości

I SA/Lu 2/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku Leszka U. o zwolnienie od podatku rolnego

SA/Bk 494/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-01-05

skargę Prokuratora Apelacyjnego w (...) na decyzję SKO w (...) w przedmiocie ustalenia Zakładowi Doświadczalnemu Melioracji i Użytków Zielonych B. zobowiązań podatkowych z tytułu podatków rolnego i leśnego.

SA/Wr 1283/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-10-03

Dla skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ jednostka musi spełniać dwa warunki: jej celem statutowym musi być działalność wymieniona w tym przepisie oraz uzyskane przez jednostkę dochody muszą być wydatkowane na ten cel.

I SA/Wr 871/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zwrotu podatku rolnego za lata 1994

III RN 109/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku rolnego za lata 1994
1   Następne >   2