Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Kr 734/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-30

Sprawa ze skargi M. U. na czynność Starosty

III SAB/Kr 98/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi H. D. i T. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę

I OZ 256/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w pkt 3 sentencji wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. P. i R. P. na czynność Starosty L. polegającą na bezprawnym nałożeniu oraz żądaniu uiszczenia opłaty za aktualizację mapy zasadniczej oraz za sporządzenie kopii materiałów geodezyjnych w związku ze zgł...

II SAB/Go 23/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie wszczęcia postępowania wyjaśniającego

III SAB/Lu 45/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Ś. w zakresie wykonania decyzji w przedmiocie zatwierdzenia operatu opisowo

III SA/Kr 216/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-28

Skarga C. S. na czynność Starosty O w przedmiocie odmowy wszczęcia z urzędu postępowania

II SAB/Rz 42/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wydania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów uwzględniających zalecenia pokontrolne

IV SAB/Wa 130/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu w S. w przedmiocie nieudzielenia informacji o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego

III SA/Łd 510/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-09

Sprawa ze skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z na czynności Starosty [...] w przedmiocie żądania uiszczenia opłaty za czynności związane z udostępnieniem danych numerycznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

II SA/Ol 1038/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-23

Sprawa ze skargi Spółki A na czynność Starosty w przedmiocie upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącego opłat geodezyjnych
1   Następne >   +2   4