Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 49/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie uwłaszczenia Przedsiębiorstwa Państwowego H. W. w W.

I OZ 413/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie o wezwaniu J. W. i J. W. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II OZ 1070/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra infrastruktury , znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 765/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia skargi

I OZ 537/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

II GZ 456/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w W. z 11 sierpnia 2011 r., sygn. akt VII SA/Wa 1641/11 w zakresie wezwania do uzupełnienia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przyznania i wypłacenia rekompensaty

I OZ 430/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA z Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 526/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

I OZ 113/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści dec...

I OZ 299/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku sygn. akt I SA/Wa 1425/09 o odrzuceniu zażalenia Z.W. na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt I SA/Wa 1425/09 o odrzuceniu zażalenia Z.W. na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt I SA/Wa 1425/09 o odrzuceniu skargi kasacyjnej Z.W. na postanowienia Wojewódzkiego Są...
1   Następne >   +2   4