Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Go 554/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego po wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SA/Go 640/05, z żądaniem wymierzenia grzywny zwrócić stronie skarżącej Wspólnocie Mieszkaniowej ul. [...] kwotę 200 zł (dwieście zł) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

I OZ 345/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie wyroku WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 25/12

VII SA/Wa 1886/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-23

Skarga S. D. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skargi na niewykonanie wyroku o sygn. akt VII SAB/Wa 97/10

I SA/Go 1093/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi J.S. na niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. sygn. akt I SA/Go 331/10

I OZ 456/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W.S. na niewykonanie przez Wójta Gminy Klembów wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 246/11 w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OZ 463/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W.S. na niewykonanie przez Wójta Gminy Klembów wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 150/12

II SA/Gl 270/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-22

Sprawa ze skargi H. L.(L.) o wymierzenie Staroście [...] grzywny w sprawie niewykonania wyroku WSA w Gliwicach w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

IV SA/Gl 1565/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w K. w przedmiocie środków zapewniających wykonanie orzeczenia sądu

I OZ 1154/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Zażalenie R. Ł. od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi R. Ł. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SAB/Bd 135/12

I SA/Bk 72/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-07-11

Wniosek w przedmiocie odmowy wykonania przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. wyroku WSA w Białymstoku z 21 czerwca 2011r., sygn. akt I SA/Bk 193/11
1   Następne >   2