Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 54/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-14

skarg R. K. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu p. wyroku NSA w Warszawie , o sygn. akt IV SA/Po 3792/01 i wymierzenie organowi grzywny z tego tytułu

II SA/Go 103/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-28

Sprawa ze skargi A.M. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 2949/01

II SA/Po 54/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-14

skarg R. K. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu p. wyroku NSA w Warszawie , o sygn. akt IV SA/Po 3792/01 i wymierzenie organowi grzywny z tego tytułu przyznaje od Skarbu Państwa - WSA w Poznaniu - na rzecz radcy prawnego L. M. kwotę 295,20zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100) w tym podatek od towarów i usług w wysokości 55,20 (pięćdziesiąt pięć złotych 20/...