Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 935/07 - Wyrok NSA z 2008-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA 1205-1207/95 - Wyrok NSA z 1996-12-16

Skarga Wójta Gminy L. na trzy decyzje Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody (...) o przekazaniu na własność Gminy L. nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 i art. 208 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od Ministra