Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Rz 8/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] polegającą na niepodejmowaniu czynności przekazania władania nieruchomością

II SAB/Bd 6/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie nieorzeczenia o zwrocie nieruchomości rolnej postanowił: odrzucić skargę.

II SA/Rz 525/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uregulowania własności działek

II SA/Lu 236/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekazania Agencji Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości

II OW 115/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania Lasów Państwowych Nadleśnictwa Borki od decyzji Starosty Poznańskiego w sprawie przekazania nieruchomości w zarząd Lasów Państwowych

IV SAB/Wa 33/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-06

skarg K. J. i R. J. na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wydania decyzji o wykupie nieruchomości

II OW 55/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Pińczowie orzekającej o przekazaniu na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, nieodpłatnie nieruchomości Skarbu Państwa na cele społeczne

II SA/Lu 330/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-08-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej mienie gminne

II SA/Rz 664/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie nieustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej