Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 1452/08 - Wyrok NSA z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie w przedmiocie dodatku do uposażenia prokuratora prokuratury wojskowej

II SA 916/94 - Wyrok NSA z 1994-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W. w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnego

I OSK 513/11 - Wyrok NSA z 2011-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie należności zagranicznej z tytułu pełnienia służby w charakterze obserwatora wojskowego ONZ w Demokratycznej Republice Konga

II SA 1858/01 - Wyrok NSA z 2001-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie ustalenia stażu pracy

II SA/Rz 422/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rekultywacji gruntów

II SA 1558/99 - Wyrok NSA z 1999-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu Ochrony Państwa w przedmiocie odmowy zaliczenia do wysługi lat okresu pracy w gospodarstwie rolnym

II SA 928/01 - Wyrok NSA z 2001-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

II SA/Lu 117/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-10-28

skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie.~ Na postanowienie organu pierwszej instancji o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, przysługuje zażalenie /art. 219 Kpa/.~ Konsekwencją tego jest, że na postanowienie organu odwoławczego, utrzymujące w mocy postanowienie zaskarżone zażaleniem, przysługuje skarga do sądu administracyjnego.~2. Art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o wli...

OPS 8/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-09-24

Skarga Józefa M. na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych w przedmiocie odmowy zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do wysługi lat, od której uzależniona jest wysokość uposażenia i do stażu, od którego uzależnione jest prawo do nagrody jubileuszowej po rozpoznaniu w dniu 24 września 2001 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA postanowieniem II SA 135/01 do wyjaśnieni...

III ZP 26/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-08-25

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Wojewódzki (...) do rozstrzygnięcia w (...):~Czy pod rządem ustawy o lasach /Dz.U. nr 101 poz. 444 ze zm./ i jej aktów wykonawczych, zachowuje uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego, nabytego na podstawie wcześniej wydanych przepisów, pracownik, który przydział wspomnianego mieszkania /lokalu/ ówcześnie funkcyjnego, obecnie zakładowego, otrzymał w 1987 r., będąc zatrudniony...
1   Następne >   2