Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gl 269/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 397/09 - Wyrok NSA z 2010-02-23

Sprawa ze skargi kasacyjnej K. K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. K. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wód podziemnych

II OSK 385/05 - Wyrok NSA z 2005-12-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta N.-T. w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

IV SA/Wa 2256/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Po 338/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-05

skarg 'A' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w N. oraz Z. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'B' P.P. - U. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie odmowy przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego;

II SA/Gl 886/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję [A] w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 1037/15 - Wyrok NSA z 2017-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w przedmiocie nałożenia obowiązku naprawienia szkody w ciągu drenarskim

II SA/Sz 520/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w S. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi

II OSK 2190/16 - Wyrok NSA z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2799/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   2