Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 728/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia decyzji Wojewody Gdańskiego z 6 VI 1983 r.

II OSK 1309/07 - Wyrok NSA z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Miasta [...] W. w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta [...] W., gmin: M., N., R., S., W. oraz miast P. i P.

II SA/Bk 448/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odroczenia terminu płatności opłat podwyższonych z tytułu wprowadzania ścieków do wód w IV kwartale 2004r.

II SA/Bk 449/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odroczenia terminu płatności opłat podwyższonych z tytułu wprowadzania ścieków do wód w I kwartale 2005 r.

II SA/Bk 450/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odroczenia terminu płatności opłat podwyższonych z tytułu wprowadzania ścieków do wód w II kwartale 2005r.

II OSK 774/06 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego zobowiązania do wykonania robót zapobiegających wyrządzaniu szkód przez spływające wody opadowe

II SA/Kr 358/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-14

Sprawa ze skargi [....] w T. na zarządzenie pokontrolne [....] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. w przedmiocie wniosków pokontrolnych

II SA/Gl 269/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Łd 422/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zaległości w opłacie za pobór wód

IV SA/Wa 346/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta O. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
1   Następne >   +2   +5   10